Rechten en plichten

Een integratief kinder- en jongerentherapeut voldoet aan de eisen die gesteld zijn door de beroepsverenigingen NFG en VIT en de koepelorganisatie RBCZ.

Uw rechten als cliënt

Als u besluit een onderzoekscontact of behandelcontact aan te gaan is er in de zin van de wet sprake van een behandelovereenkomst tussen u en uw therapeut. Daarvoor wordt ook een document getekend. Zonder dit getekende document kan er geen behandelcontact starten.

Een dergelijke overeenkomst brengt rechten en plichten met zich mee. Om een goede kwaliteit van de hulpverlening te waarborgen, heeft de overheid de laatste jaren een aantal wetten tot stand gebracht waarin de rechten en plichten van hulpverleners en cliënten zijn vastgelegd. Belangrijke rechten zijn:

  • U heeft recht op informatie
  • U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens
  • U heeft recht op inzage van uw dossier
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen

Met het tekenen van de behandelovereenkomst gaat u akkoord met het gestelde tarief en de betaling van de maandelijkse factuur aangaande de behandeling.

 

Recht op informatie

De therapeut moet u informeren over alles wat voor u van belang kan zijn in het kader van onderzoek/behandeling. Hij moet u vertellen wat hij denkt dat er aan de hand is, wat de therapie/ het onderzoek in grote lijnen zal inhouden, wat het doel van de behandeling/het onderzoek is en hoe lang het vermoedelijk zal duren. Dit wordt gecommuniceerd na een intakegesprek. De intake en het behandelplan en doel worden in een document naar u gestuurd ter informatie. Op grond van deze informatie kunt u besluiten al dan niet een vervolgafspraak te maken waarmee het plan in werking gesteld.

Rechten en plichten

Ook tijdens de therapie moet de therapeut u informeren. U mag van uw therapeut verwachten dat hij uw vragen beantwoordt, het verloop van de behandeling met u bespreekt en regelmatig met u nagaat in hoeverre de therapie tot de gewenste resultaten leidt. De therapeut mag u bij hoge uitzondering bepaalde informatie onthouden, als hij denkt dat u daarvan ernstig nadeel zult ondervinden. Bovendien moet hij daarvoor eerst overleggen met een collega. Geheimhouding van uw gegevens Alles wat u uw therapeut vertelt is vertrouwelijk. Hij of zij mag daarover geen mededelingen doen aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming. Uw therapeut hoeft niet aan u te vragen of hij of zij over u van gedachten mag wisselen met vakgenoten. Een therapeut moet regelmatig verslag uitbrengen van de voortgang van uw behandeling aan collega-hulpverleners. Via dit overleg kan hij zijn mening toetsen en advies van anderen ontvangen. Deze hulpverleners zijn ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Als u toch niet wilt dat uw therapeut iets met collega’s bespreekt, kunt u dat zeggen. U bent overigens niet verplicht uw therapeut alles te vertellen. Als u iets niet wilt vertellen, hoeft u dat niet te doen.

Informatie verstrekken aan anderen

Alleen op uw verzoek sturen wij  Uw huisarts een kort schrijven bij afsluiting van de behandeling.

Uw dossier

Uw therapeut is verplicht een dossier bij te houden over het verloop van de therapie. Een goede verslaglegging is onderdeel van een professionele werkwijze. U mag uw dossier inzien en eventueel fotokopieën maken. Ook mag u een eigen verklaring aan uw dossier toevoegen. Tenslotte heeft u het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen. De therapeut is verplicht uw dossier zorgvuldig te bewaren, tot tien jaar nadat de therapie is afgesloten. De therapeut moet het dossier dan vernietigen, tenzij u vóór het verstrijken van de bewaartermijn schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat u bezwaar heeft tegen vernietiging. Zelf heeft u het recht om het dossier eerder te laten vernietigen, als u dat wilt. De verantwoordelijkheid voor die beslissing ligt bij u. Eventueel kunt u van tevoren een kopie laten maken.

Rechten van jongere cliënten

Als een kind of jongere in behandeling/onderzoek gaat, gebeurt dat meestal in overleg met de ouders of verzorgers. Als een kind jonger is dan 12 jaar, worden de ouders nauw bij de behandeling betrokken. Bij een kind van die leeftijd zijn de ouders bevoegd om beslissingen te nemen met betrekking tot de behandeling. Als de leeftijd van het kind tussen de 12 en de 16 jaar ligt, weegt de mening van ouders en kind even zwaar. Vanaf 16 jaar neemt een cliënt zelf beslissingen. De ouders worden uitsluitend dan bij de behandeling betrokken als de jongere daarmee akkoord gaat.

Klacht over je therapeut

VIT therapeuten zijn gehouden aan de beroepscode van de VIT. Hierin staat wat u van uw therapeut mag verwachten. Bijvoorbeeld, dat de therapeut vertrouwelijk omgaat met uw gegevens en dat hij deze alleen met uw toestemming mag verstrekken aan derden.

 

Als u niet tevreden bent over uw therapeut

Het kan gebeuren dat u, om wat voor reden dan ook, een klacht hebt over uw therapeut, zijn optreden of de sessies.
Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw therapeut te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede onder woorden te brengen? Probeer het dan op te schrijven en leg deze notitie dan voor aan uw therapeut. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen

 

Als u er samen niet uitkomt

Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe, of komt u er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een klachtenfunctionaris.  Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden. Bel of mail gerust met het secretariaat van de VIT of de NFG. Zij  zorgen ervoor dat een klachtenfunctionaris contact met u opneemt.

 

De klachenfunctionaris werkt onafhankelijk van de therapeut en de beroepsvereniging en ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht.
Is de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie.

 

Geschillencommissie: bindende uitspraak

De geschillencommissie doet onafhankelijk van alle partijen een uitspraak over uw klacht, in deze fase geschil genoemd. De  uitspraak is bindend, zowel voor u als voor de therapeut.

 

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Sinds 1 januari 2017 is er een nieuwe klachtenwet waaronder onze therapeuten vallen. Namelijk de Wkkgz. Deze bepaalt dat cliënten bij onvrede of een klacht eerst de ondersteuning van een klachtenfunctionaris krijgen en wanneer dit onvoldoende is, zij zich kunnen wenden tot de geschilleninstantie waar hun zorgverlener bij is aangesloten. Voor de meeste VIT-therapeuten is dit bij de door de overheid erkende geschilleninstantie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Dit is een professionele niet commerciële geschilleninstantie. Ook volgt de VIT het klachtenregelement dat, zoals artikel 13 punt 2 van de Wkkgz vraagt, is vastgesteld in overeenstemming met de representatieve patiënten/cliëntenorganisatie, namelijk Zorgbelang Nederland.

 

Vragen

Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van de VIT. Het secretariaat is op dinsdag- en woensdagochtend van 8.30 tot 12.30 uur bereikbaar op telefoonnummer: 06-53664194.

lidmaatschapsnummers bij de verschillende beroepsverenigingen zijn:

Jacqueline Tournier-Hoogeweij

VIT 48115 A

NFG 6787

RBCZ 809483R

NVRG 13686

NVO 17635

AGB-code: 90041368 en 94103162